FAQ: OBD a RIV

tip: V obsahu můžete vyhledávat klávesou F3 (případně CTRL+F)


Co je OBD?

OBD (Osobní bibliografická databáze) je centrální systém pro evidenci publikační činnosti pracovníků a
studentů UK. Jedná se o webovou aplikaci OBD firmy DERS, s. r. o.


Jak se mohu do OBD přihlásit?

Přihlásit se od OBD můžete dvěma způsoby. První možnost je vstup do aplikace pomocí přihlašovacího odkazu na stránkách Knihovny FF UK. Odkaz na přihlášení naleznete v sekci Podpora vědy, poté vstoupíte na rozcestník Publikační činnost, kde zvolíte možnost OBD. Druhý způsob je přihlášení přímo přes aplikaci IS Věda na odkazu https://login-veda.is.cuni.cz/. Pro přihlášení použijte stejné údaje jako do CAS/SIS.


Proč mám vkládat záznamy do OBD?

Vyplnit v OBD záznam o publikačním výsledku je povinnost každého autora z UK – viz Opatření rektora
č. 24/2018 – https://cuni.cz/UK-9134.html

Splněním této povinnosti zároveň můžete využívat i výhody. Databáze OBD je úzce propojena se SIS.
Záznam výsledku, který v OBD vytvoříte (musí být ve stavu minimálně Uložený), můžete využít k několika
účelům:

 • Import výsledku do závěrečného hodnocení předmětu “Odborné aktivity I, II, III” bez nutnosti
  přepisovat údaje ručně
 • Import dat do Vašeho hodnocení: SIS Vám nabídne, co všechno lze z OBD nakopírovat do
  hodnocení v příslušných kategoriích (článek, konference, přednáška – vše, co si do OBD vložíte)
 • Výstup z OBD můžete využít v budoucnu, pokud budete žádat o grant. K žádosti o
  granty/projekty je potřeba přiložit seznam publikací, z OBD ho snadno vyexportujete
 • V případě zapojení do projektu (nejčastěji SVV) je podmínkou vykázat publikační činnost. Splnění
  této podmínky Grantové oddělení ověřuje v OBD, kde se výstupy jednotlivým projektům připisují
  (číslo příslušného grantu vyberte v záznamu v OBD z číselníku)
 • ODSAK ve spolupráci s Komisí pro vědu na základě údajů v OBD navrhuje stipendia za publikační
  činnost
 • Databáze slouží nejen pro Váš vlastní přehled publikační činnosti, ale ke stejnému účelu ho může
  využít i Vaše katedra/Váš ústav, protože OBD umožňuje rychlý přehled o publikační činnosti
  všech členů ZS.

Pozor! Záznamy ve stavu “Rozpracovaný” se do SIS nepropisují


Jaké výsledky mám do OBD vkládat?

Do OBD můžete vložit každý druh výsledku, pro který najdete vhodný formulář. Pokud žádný neodpovídá
Vašim požadavkům, použijte formulář “Jiný výsledek” a vyberte odpovídající poddruh. Krajní možnost je
Jiný výsledek – > poddruh Jiný výsledek.
Vždy vybírejte odpovídající literární formu (LiF), protože jen tak bude možné vyplnit všechna pole
povinná pro příslušný druh výsledku (LiF).
Rozlišujte formuláře:

 • Kapitola v knize x Stať ve sborníku
 • Stať ve sborníku x Článek v časopise
 • Článek v časopise (časopis má ISSN) x Jiný výsledek (typicky internetový zdroj bez ISSN)

Záznam je potřeba uložit, protože s výstupy ve stavu “Rozpracovaný” není technicky možné dál pracovat
(nepropíší se do SIS, nelze je zařadit do souboru pro konverzi pro RIV – resp. kontrolní program je při
konverzi automaticky vyřadí).


Které výsledky mohou být odeslány do RIV?

Zatržítkem ve formuláři OBD autor sám rozhodne, zda má být tento konkrétní výsledek odeslán do RIV.

Teoreticky je možné do RIV nahlásit všechny výsledky, pro které existuje v OBD záznam. Za rozhodnutí
RIV ano/ne zodpovídá autor výsledku, v případě studentů/doktorandů je vhodné toto rozhodnutí
konzultovat se školitelem, protože soubor odeslaný do RIV se podílí na vytváření celkového obrazu
publikačních aktivit na FF UK – https://www.isvavai.cz/riv.


Jak bude výsledek v RIV hodnocen?

V roce 2016 přestala v RIV platit Metodika 2013-16, podle které byl každý nahlášený výsledek
ohodnocen předem stanoveným počtem bodů.
Od roku 2017 platí Metodika 17+, která již s body nepracuje. Výsledky rozděluje do dvou skupin:

 1. bibliometrizovatelné

Články v časopisech a konferenční publikace zahrnuté v databázích Web of Science (resp. Journal
Citation Reports) a/nebo Scopus , kterým jsou přiřazené bibliometrické indikátory. Zvolenými
indikátory pro analýzu jsou Article Influence Score (databáze Web of Science) a Scimago Journal
Rank (databáze Scopus). Výsledky jsou hodnoceny pomocí bibliometrické analýzy (podle Modulu
2 Metodiky).
Zařazeny do této skupiny jsou:

 • články s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“
 • konferenční publikace
  • ve WoS s příznakem „Proceedings Paper“, „Conference Paper“ nebo
   „Conference Review“
  • ve Scopus s příznakem „Conference Proceedings“ nebo „Book Series“
 1. nebibliometrizovatelné

Všechny ostatní druhy výsledků.

Bibliometrizovatelné i nebibliometrizovatelné výsledky mohou být následně hodnoceny v recenzním
řízení dle Modulu 1 Metodiky 17+.
Do tohoto hodnocení odesílá organizace (UK) přibližně 10 % vybraných výsledků – přesný počet určuje
každý rok RVVI.
V rámci Modulu 1 jsou výsledky hodnocené ve 2 kategoriích, u každého výsledku musí autor určit, do
které skupiny má být konkrétní výsledek zařazen (bližší informace na webu RVVI):

 • Přínos k poznání (tradiční kritérium hodnocení ve VaVaI, posuzující originalitu, význam
  a obtížnost získání výsledku, uplatňované zejména na výsledky základního výzkumu)
 • Společenská relevance představuje hodnocení významu výsledku VaVaI pro společnost,
  případně jeho dopadů (ekonomický či jinak popsatelný přínos společnosti). Může být tedy
  chápána jak ve smyslu „užitečnosti“ (typicky průmyslový výzkum přinášející ekonomické zisky),
  tak ve smyslu „potřebnosti“ (typicky výzkum rezortní vznikající na společenskou
  objednávku). Podle britského hodnocení REF se „Společenskou relevancí se rozumí vliv / změna /
  přínos a to v oblastech mimo akademickou sféru: ekonomika, společnost, kultura, veřejná správa
  / služby, zdraví, životní prostředí, kvalita života.“ Cílem hodnocení podle tohoto kritéria je
  posouzení aplikačního potenciálu výsledku.

Každý výsledek je hodnocen 2 nezávislými recenzenty, kteří jej ohodnotí na škále 1-5 podle míry jeho
mezinárodní nebo národní prestiže v daném oboru.


Potřebuji poradit s konkrétním záznamem

Nejrychlejší cesta je použít HelpDesk – zelené tlačítko v pravém dolním rohu monitoru. Pokud HD
použijete při editování/prohlížení záznamu, bude s ním Váš dotaz propojen přes ID záznamu.

Adresát je ihned informován emailem. Pokud je to potřeba, může také Váš dotaz obratem předat vyššímu správci bez nutnosti emailové korespondence.


Celý dokument je dostupný ke stažení na tomto odkazu.