Podpora akademického psaní

Akademické psaní zahrnuje proces tvorby textu, který vznikl v akademickém prostředí. Běžně se tento pojem používá pro psaní závěrečných (bakalářských, diplomových, dizertačních) prací, esejů, odborných knih, výzkumných článků, konferenčních příspěvků, akademických časopisů a dalších.

Literatura, zdroje & citování

Při zpracovávání (nejenom) závěrečných prací můžete využívat jak tištěné publikace, ke kterým se dostanete například prostřednictvím sítě našich knihoven a Centrálního vyhledávače UKAŽ, ale také zdroje přístupné elektronicky prostřednictvím internetu, tzv. elektronické informační zdroje (EIZ).

Na téma EIZ a vyhledávání v nich pořádá Knihovna FF každý semestr několik školení. Pokud máte o školení zájem, podívejte se na aktuální vypsané termíny.

Každou převzatou informaci v akademické práci, ať už pochází z tištěné publikace nebo z EIZ, je potřeba řádně citovat tak, aby byla jednoznačně (znovu) dohledatelná. Zdroj je třeba uvést v případě, že:

  • přebíráme text v doslovné podobě z jiného zdroje a označíme jej uvozovkami (citování),
  • parafrázujeme vlastními slovy cizí text (odkazování),
  • parafrázujeme nebo k vlastní argumentaci použijeme myšlenku, hypotézu, námět nebo specifický postup druhých (odkazování).

Bibliografické citace se zpravidla nacházejí na konci dokumentu a musí obsahovat veškeré informace potřebné k tomu, aby bylo možné dané dílo zpětně dohledat.

Odkazy v textu se uvádějí bezprostředně za převzatou informací a zajišťují to, že čtenář přesně pozná, která informace byla převzata z publikovaného zdroje, a také to, že následně v seznamu použitých zdrojů jednoduše najde, ze kterého konkrétního díla bylo čerpáno.

Existuje řada různých citačních norem (ČSN ISO 690, APA, MLA Style atd.). To, kterou normu využijete ve své práci, vychází z oborových specifik – instrukce hledejte na webových stránkách příslušné katedry nebo ústavu, případně se poraďte se svým vyučujícím. Nejdůležitější je však to, aby byl způsob citování v celé práci jednotný!

Závěrečné práce

Každou závěrečnou práci je nutné připravit v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími dokumenty. Prostudujte si zejména Opatření děkana č. 18/2016 Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací.

Metodické pokynyformální a grafické úpravě závěrečných prací a k její struktuře včetně vzorové šablony je dostupné na stránkách fakulty zde. Kromě toho se vždy ještě podívejte na stránky své katedry nebo svého ústavu, je možné, že konkrétní doporučení pro váš obor se liší.

Návod pro odevzdávání závěrečné práce do Studijního informačního systému (SIS) naleznete zde. Závěrečné práce lze do SISu odevzdávat pouze ve formátu PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving) (vizte Opatření rektora č. 72/2017), v jiném formátu se vám práci do systému vložit nepodaří – i proto rozhodně doporučujeme nenechávat odevzdávání na poslední chvíli!

Potřebujete poradit?

Nevíte si rady se svou závěrečnou nebo seminární prací? Nejste si jisti, kde hledat kvalitní zdroje nebo jak správně citovat? Nebo jen nemáte nápad, jak začít? V tom případě neváhejte a využijte naší služby podpory akademického psaní a poraďte se s knihovníkem. Nabízíme osobní i on-line konzultace, týkající se:

  • zpracování závěrečných prací nebo seminárek,
  • vyhledávání kvalitních zdrojů* pro Vaši práci a
  • metod citování.

Napište nám svůj dotaz na adresu akademickepsani@ff.cuni.cz, odpovíme vám buď přímo prostřednictvím e-mailu nebo si spolu můžeme sjednat osobní nebo on-line konzultaci. Osobní konzultace je možná v úředních hodinách Střediska vědeckých informací, on-line konzultace probíhá prostřednictvím nástroje podle vašich preferencí (MS Teams, Zoom, Jitsi…).

——

* Rádi vám poradíme, jakým způsobem a kde kvalitní zdroje vyhledávat, ale rešeršní službu, tedy dohledávání konkrétních zdrojů, Knihovna FF momentálně neposkytuje.